Y-sai 1:28

Y-sai 1:28 KTHD

Nhưng bọn phản loạn và tội nhân sẽ bị tàn diệt, còn những ai chối bỏ Chúa Hằng Hữu sẽ bị diệt vong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share