Y-sai 1:27

Y-sai 1:27 KTHD

Si-ôn sẽ được chuộc bằng công lý; những ai ăn năn sẽ được chuộc bằng công chính.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share