Y-sai 1:1

Y-sai 1:1 KTHD

Đây là khải tượng về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem mà Tiên tri Y-sai, con A-mốt, đã thấy trong đời các Vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia làm vua Giu-đa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share