Ô-sê 8
KTHD

Ô-sê 8

8
Ít-ra-ên Gieo Gió, Gặt Bão
1“Hãy thổi kèn báo động!
Quân thù đáp xuống như đại bàng trên dân của Chúa Hằng Hữu,
vì chúng bội ước Ta
và nổi loạn chống lại luật pháp Ta.
2Lúc ấy, Ít-ra-ên sẽ cầu xin Ta:
‘Xin giúp chúng con, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con!’
3Nhưng đã quá muộn.
Người Ít-ra-ên đã từ chối điều tốt lành,
nên bây giờ các dân thù nghịch sẽ đuổi theo chúng.
4Chúng chỉ định nhiều vua không cần sự đồng ý của Ta,
và lập nhiều nhà lãnh đạo mà Ta chẳng hề biết đến.
Chúng tự tạo cho mình những thần tượng bằng bạc và vàng,
vì thế chúng tự gây cho mình sự hủy diệt.
5Sa-ma-ri hỡi, Ta khước từ tượng bò con này—
là tượng các ngươi đã tạo.
Cơn thịnh nộ Ta cháy phừng chống lại các ngươi.
Cho đến bao giờ các ngươi mới thôi phạm tội?
6Bò con mà các ngươi thờ phượng, hỡi Ít-ra-ên,
là do chính tay các ngươi tạo ra!
Đó không phải là Đức Chúa Trời!
Vì thế, thần tượng ấy phải bị đập tan từng mảnh.
7Chúng đã gieo gió
và sẽ gặt bão.
Cây lúa của chúng èo uột
không sản xuất được gì để ăn.
May ra nếu có hạt nào
thì cũng bị những người xa lạ cướp mất.
8Người Ít-ra-ên đã bị nuốt chửng;
chúng nằm giữa các dân tộc như là chiếc nồi bị loại bỏ.
9Như lừa hoang tìm kiếm bạn mình,
chúng lên tận A-sy-ri.
Còn Ép-ra-im đã tự bán mình—
bán mình cho các tình nhân.
10Nhưng dù chúng đã bán mình cho nhiều đồng minh,
thì Ta cũng sẽ triệu tập chúng lại để xét xử.
Rồi chúng sẽ đau đớn quằn quại
chịu gánh nặng của bọn vua chúa quan quyền.
11Vì Ép-ra-im đã làm nhiều bàn thờ để chuộc tội,
nhưng các bàn thờ ấy lại chính là nơi để phạm tội!
12Dù Ta ban cho chúng tất cả luật pháp Ta,
chúng cũng chẳng thèm để ý quan tâm.
13Người Ít-ra-ên yêu thích các nghi thức tế lễ của chúng,
nhưng đối với Ta, tất cả sinh tế của chúng đều vô nghĩa.
Bây giờ Chúa nhớ lại sự gian ác chúng,
và Ta sẽ hình phạt tội lỗi chúng.
Chúng lại quay về Ai Cập.
14Ít-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình mà xây cất các đền miếu,
và Giu-đa gia tăng các thành kiên cố.
Vì thế, Ta sẽ giáng lửa đốt xuống các thành này
và sẽ thiêu hủy các thành lũy của chúng.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại