Hê-bơ-rơ 6:8

Hê-bơ-rơ 6:8 KTHD

Nếu đám đất đó chỉ sinh gai gốc, cỏ dại, tất sẽ bị bỏ hoang và cuối cùng bị đốt sạch.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share