Hê-bơ-rơ 6:7

Hê-bơ-rơ 6:7 KTHD

Một thửa đất thấm nhuần mưa móc, sinh sản hoa mầu tốt đẹp cho nhà nông, hẳn được phước lành của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share