Hê-bơ-rơ 6:6

Hê-bơ-rơ 6:6 KTHD

nếu lại vấp ngã lìa bỏ Chúa, tất nhiên không thể ăn năn lần nữa vì đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời lần thứ hai và công khai sỉ nhục Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share