Hê-bơ-rơ 6:1

Hê-bơ-rơ 6:1 KTHD

Trong lãnh vực tri thức Đạo Chúa, ta nên vượt qua trình độ sơ đẳng để tiến đến giai đoạn trưởng thành. Chúng ta không cần nhắc lại những kiến thức căn bản nữa, như ăn năn tội để được cứu, đức tin nơi Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share