Sáng Thế Ký 45:28

Sáng Thế Ký 45:28 KTHD

Ông nói: “Đúng rồi, Giô-sép, con ta, còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi qua đời.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sáng Thế Ký 45:28