Sáng Thế Ký 45:25

Sáng Thế Ký 45:25 KTHD

Từ Ai Cập, các anh em hăm hở trở về nhà Gia-cốp, cha mình, tại xứ Ca-na-an.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sáng Thế Ký 45:25