Sáng Thế Ký 45:17

Sáng Thế Ký 45:17 KTHD

Vua Pha-ra-ôn sốt sắng bảo Giô-sép: “Hãy bảo anh em ngươi chuẩn bị lừa trở về xứ Ca-na-an
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sáng Thế Ký 45:17