Sáng Thế Ký 45:16

Sáng Thế Ký 45:16 KTHD

Vua Ai Cập được tin anh em của Giô-sép đã đến. Vua và quần thần rất mừng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Sáng Thế Ký 45:16