Sáng Thế Ký 43:9

Sáng Thế Ký 43:9 KTHD

Con xin bảo lãnh em và chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu con không đem em về cho cha, con sẽ mang tội với cha suốt đời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share