Sáng Thế Ký 43:8

Sáng Thế Ký 43:8 KTHD

Giu-đa thưa với Ít-ra-ên: “Xin cha giao em cho con, chúng con xin lên đường để tất cả chúng ta—cha, chúng con, và các cháu nhỏ—khỏi chết đói.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share