Sáng Thế Ký 43:6

Sáng Thế Ký 43:6 KTHD

Ít-ra-ên trách: “Sao chúng mày hại tao mà mách với ông ấy chúng mày còn một đứa em nữa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share