Sáng Thế Ký 43:5

Sáng Thế Ký 43:5 KTHD

Nếu không, chúng con không đi, vì tể tướng ấy nói quả quyết lắm.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share