Sáng Thế Ký 43:4

Sáng Thế Ký 43:4 KTHD

Nếu cha bằng lòng cho em đi, chúng con mới mua lương thực được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share