Sáng Thế Ký 43:32

Sáng Thế Ký 43:32 KTHD

Người nhà dọn cho Giô-sép ăn riêng, các anh em ngồi bàn khác, và người Ai Cập dự tiệc cũng ngồi riêng, vì người Ai Cập ghê tởm người Hê-bơ-rơ nên không bao giờ ăn chung.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share