Sáng Thế Ký 43:30

Sáng Thế Ký 43:30 KTHD

Nhìn thấy em, Giô-sép vô cùng xúc động, vội đi vào phòng riêng mà khóc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share