Sáng Thế Ký 43:3

Sáng Thế Ký 43:3 KTHD

Giu-đa thưa: “Tể tướng ấy đã nghiêm khắc bảo chúng con: ‘Nếu không đem đứa út theo, đừng trở lại gặp mặt ta nữa.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share