Sáng Thế Ký 43:29

Sáng Thế Ký 43:29 KTHD

Giô-sép nhìn thấy Bên-gia-min, em ruột mình, liền hỏi: “Đây có phải em út mà các anh đã hứa đem đến không?” Và tiếp: “Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho em.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share