Sáng Thế Ký 43:27

Sáng Thế Ký 43:27 KTHD

Ông chào thăm họ và hỏi: “Cha các anh còn sống không? Mạnh khỏe không?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share