Sáng Thế Ký 43:24

Sáng Thế Ký 43:24 KTHD

Tất cả anh em được vào dinh Giô-sép, được cho nước rửa chân, và lừa được ăn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share