Sáng Thế Ký 43:23

Sáng Thế Ký 43:23 KTHD

Quản gia đáp: “Các anh cứ an tâm, đừng sợ. Đức Chúa Trời của các anh và cha của các anh đã cho các anh bạc đó. Còn bạc mua lúa, chúng tôi đã nhận đủ.” Tiếp đó, quản gia thả Si-mê-ôn và đem anh ấy đến với họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share