Sáng Thế Ký 43:22

Sáng Thế Ký 43:22 KTHD

cùng với tiền mua lương thực kỳ này. Ai đã bỏ bạc vào bao, chúng tôi chẳng biết.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share