Sáng Thế Ký 43:21

Sáng Thế Ký 43:21 KTHD

khi về quán trọ mở bao ra, chúng tôi thấy bạc mỗi người còn nguyên trong miệng bao. Hiện chúng tôi có đem bạc ấy theo đây
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share