Sáng Thế Ký 43:19

Sáng Thế Ký 43:19 KTHD

Các anh em bước đến gần cửa và trình với quản gia của Giô-sép
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share