Sáng Thế Ký 43:18

Sáng Thế Ký 43:18 KTHD

Thấy mình bị dẫn vào nhà Giô-sép, mấy anh em sợ hãi và bảo nhau: “Vì số bạc để lại trong bao, mà họ dẫn chúng ta vào đây để bắt chúng ta làm nô lệ và cướp lừa của chúng ta.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share