Sáng Thế Ký 43:17

Sáng Thế Ký 43:17 KTHD

Quản gia vâng lệnh, dẫn các anh em vào tư dinh Giô-sép.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share