Sáng Thế Ký 43:16

Sáng Thế Ký 43:16 KTHD

Thấy Bên-gia-min đi với các anh, Giô-sép bảo quản gia: “Anh đưa mấy người này vào nhà và chuẩn bị dọn tiệc, vì trưa nay họ sẽ ăn với ta.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share