Sáng Thế Ký 43:14

Sáng Thế Ký 43:14 KTHD

Cầu Đức Chúa Trời Toàn Năng cho các con được ông ấy thương xót, để tha cho Si-mê-ôn và Bên-gia-min về với các con. Còn cha nếu phải mất con, cũng đành chịu chứ biết sao.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share