Sáng Thế Ký 43:13

Sáng Thế Ký 43:13 KTHD

Các con hãy đem em xuống đó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share