Sáng Thế Ký 43:12

Sáng Thế Ký 43:12 KTHD

Các con cũng đem theo hai phần tiền để trả lại tiền trong miệng bao, vì có lẽ họ nhầm lẫn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share