Sáng Thế Ký 4:26

Sáng Thế Ký 4:26 KTHD

Sết cũng sinh con trai và đặt tên là Ê-nót. Từ đời Ê-nót, người ta bắt đầu cầu khẩn Danh Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share