Sáng Thế Ký 4:24

Sáng Thế Ký 4:24 KTHD

Ai giết Ca-in sẽ bị phạt bảy lần, còn ai giết ta sẽ bị báo thù bảy mươi bảy lần!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share