Sáng Thế Ký 4:19

Sáng Thế Ký 4:19 KTHD

Lê-méc lấy hai vợ. Vợ đầu tiên là A-đa và vợ sau là Si-la.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share