Sáng Thế Ký 4:17

Sáng Thế Ký 4:17 KTHD

Ca-in ăn ở với vợ, bà có thai và sinh Hê-nóc. Ca-in xây một thành và gọi thành ấy là Hê-nóc theo tên con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share