Sáng Thế Ký 4:15

Sáng Thế Ký 4:15 KTHD

Chúa Hằng Hữu đáp: “Ai giết con sẽ bị phạt bảy lần án phạt của con.” Chúa Hằng Hữu đánh dấu trên người Ca-in, để ai gặp ông sẽ không giết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share