Sáng Thế Ký 4:13

Sáng Thế Ký 4:13 KTHD

Ca-in thưa với Đức Chúa Trời Hằng Hữu: “Hình phạt ấy nặng quá sức chịu đựng của con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share