Sáng Thế Ký 28:9

Sáng Thế Ký 28:9 KTHD

Ê-sau đi đến Ích-ma-ên, bác mình, và cưới thêm cô vợ thứ ba. Nàng tên là Ma-ha-lát, con Ích-ma-ên, cháu nội Áp-ra-ham, em của Nê-ba-giốt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share