Sáng Thế Ký 28:8

Sáng Thế Ký 28:8 KTHD

Ê-sau biết rằng Y-sác không ưa con gái Ca-na-an.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share