Sáng Thế Ký 28:7

Sáng Thế Ký 28:7 KTHD

Ê-sau thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ qua xứ Pha-đan A-ram
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share