Sáng Thế Ký 28:6

Sáng Thế Ký 28:6 KTHD

Ê-sau thấy Y-sác chúc phước cho Gia-cốp và bảo qua xứ Pha-đan A-ram tìm vợ; trong lúc chúc phước, người dặn Gia-cốp rằng đừng cưới vợ trong bọn con gái Ca-na-an.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share