Sáng Thế Ký 28:5

Sáng Thế Ký 28:5 KTHD

Vậy, Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan A-ram và đến nhà La-ban, cậu của Gia-cốp, con trai của Bê-tu-ên, người A-ram.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share