Sáng Thế Ký 28:4

Sáng Thế Ký 28:4 KTHD

Cầu Chúa cho con và dòng dõi con hưởng phước lành của Áp-ra-ham, cho con làm chủ miền đất con đang kiều ngụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông nội con.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share