Sáng Thế Ký 28:22

Sáng Thế Ký 28:22 KTHD

Còn tảng đá kỷ niệm này sẽ trở thành nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, và con sẽ dâng lại cho Đức Chúa Trời một phần mười mọi vật Chúa ban cho.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share