Sáng Thế Ký 26:35

Sáng Thế Ký 26:35 KTHD

Các nàng dâu này gây lắm nỗi đắng cay cho ông bà Y-sác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share