Sáng Thế Ký 26:23

Sáng Thế Ký 26:23 KTHD

Từ đó, Y-sác lên Bê-e-sê-ba.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share