Sáng Thế Ký 11:31

Sáng Thế Ký 11:31 KTHD

Tha-rê đem con trai là Áp-ram, con dâu Sa-rai (vợ của Áp-ram), và cháu nội là Lót (con trai Ha-ran) ra khỏi U-rơ của người Canh-đê, để đến xứ Ca-na-an. Khi đến xứ Ha-ran, họ định cư.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share