Sáng Thế Ký 11:28

Sáng Thế Ký 11:28 KTHD

Ha-ran mất sớm tại quê hương (xứ U-rơ của người Canh-đê), khi Tha-rê hãy còn sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share